Tüzük

MARMARİS ENTERNASYONAL YAT KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Bölüm 1 KURULUŞ HÜKÜMLERİ:

Madde 01 : Derneğin adı, Marmaris Enternasyonal Yat Kulübü Derneği’ dir. Kısaca MIYC veya MEYKD olarak anılır.
FORSU:
Madde 02 : Kulübün Forsu, lacivert renkli ve üçgen şeklindedir. Üzerinde iki beyaz yelkenli resmi ve MIYC yazısı vardır. Fors T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2006 yılında 45901 sayı ile tescil edilmiştir. İzinsiz kullanılamaz.
MERKEZİ:
Madde 03 : Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri, 48700 Marmaris ‘dir.

Madde 04 : Derneğin amacı Türkiye ve özellikle Marmaris ’te denizciliğin, yatçılığın ve yelken sporunun özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaçla aşağıdaki konularda çalışmalar yapar.
04.01 : Uluslararası kurallarda yat ve yelken yarışları organize etmek, benzer kulüpler tarafından düzenlenen yarışlara ve organizasyonlara katılmak. 
04.02 : Aynı amaçla kurulmuş diğer dernek, vakıf ve federasyonlar ile işbirliği yapmak, üye olmak, gerekiyorsa aidat ödemek.
04.03 : Doğa ve çevre bilincine sahip çıkmak, yaygınlaştırmak ve örnek oluşturmak.
04.04 : Yerli ve yabancı yatçı ve yelkencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek için gerekli tesisler kurmak ve işletmek.
04.05 : Üyelerin sportif, sosyal ve kültürel yaşantılarına katkıda bulunmak.
04.06 : Yatçılık ve yelken sporunun yanı sıra tüm su sporlarının yapılması için altyapı hazırlamak, kurslar açarak eğitim vermek ve etkinlikler düzenlemek.
04.07 : Amaç ve çalışma konuları için gerekli gayrimenkulleri kiralamak, satın almak, inşa ettirmek, bunları satmak veya kiraya vermek, malzeme, ekipman, deniz ve kara araçları satın almak, kiraya vermek, işletmek, her türlü menkul değerler ve hakları satın almak ve tasarrufta bulunabilmek.
04.08 : Amaç ve çalışmalarına uygun olmak üzere sergi, show, fuar, konferans, festival ve seminerler düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.
04.09 : Derneğe gelir sağlamak amacıyla kurslar, yarışlar, toplantılar, yemekler, özel geceler, konserler, kermesler vs. düzenlemek, yurtiçi veya yurtdışı geziler organize etmek.
04.10 : Denizcilikle ilgili her türlü neşriyat yapmak ve yayınlamak. 
04.11 : Dernek içinde oluşturulacak komite veya görevlendirilecek danışmanlar aracılığıyla amaç ve çalışma konuları ile ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
04.12 : Tanıtım ve eğitim amaçlı her türlü malzeme yaptırmak ve dağıtmak.
04.13   : Amaç ve çalışma konularını yürütebilmek için İktisadi Teşekkül kurmak ve işletmek

Bölüm 2: ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde 05 : Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Madde 06 : Derneğin beş türlü üyesi vardır.
06.01 : KURUCU ÜYE
Bu tüzüğün son sayfasında yazılı 7 kişidir.
06.02 : ASIL ÜYE
Kulübün kuruluş amaç ve çalışma biçimine inanmış ve bu tüzüğün ilgili maddeleri gereğince kulübe kayıt ve tescil yaptırmış olanlardır.
06.03 : ONURSAL ÜYE
Kulüp amacına ve yatçılığa önemli hizmet ve katkıları olanlardan, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul olan kişilerdir. Seçme ve seçilme hakları yoktur, aidat öderler. Yönetim Kurulu kararı ile aidattan muaf tutulabilirler. Üye sicilinden ayrı bir sicile kayıt olurlar. 
06.04 : KONUK ÜYE
Kulüp amaç ve çalışma konularında belirli katkıları olabilecek kişiler bir yılı aşmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu kararıyla konuk üyeliğe seçilirler. Seçme ve seçilme hakları yoktur, aidat ödemezler.
06.05 : SPORCU ÜYE
Kulübün ihtiyacı ve imkanları oranında ve yalnızca spor yaptığı sürece kulüp tesis ve malzemelerinden yararlanmak kaydı ile, ilgili Bölge Müdürlüğünde kayıtlı bulunan lisanslı sporcu, Komodorun teklifi üzerine veya re’sen Yönetim Kurulu kararı ile sporcu üye kabul edilebilir. Sporcu üyeler giriş ödentisi ve aidat ödemezler, kulüp organlarına seçilemezler, seçimlerde oy kullanamazlar. Onsekiz yaşından küçük sporcu üyelerin veli veya vasilerinden yazılı izin getirmeleri şarttır. Sporcu üyelerden asıl üye olmaları halinde giriş ödentisi alınmaz.

Madde 07 : Üyelik koşullarına uygun kişilerin derneğe kabulü aşağıdaki kurallar çerçevesinde olur.
07.01 : Aday üyelik formu iki asıl üyeden referans alınarak doldurulup imzalanır ve Yönetim Kuruluna sunulur. Referans veren üyeler aday ile ilgili 2 paregrafı aşmayan tanıtım yazısı yazarlar.
07.02 : Yönetim Kurulu adayın fotoğraflı talebini müracaat tarihinden itibaren 10 gün içinde kulüp merkezinde ve elektronik ortamda 15 gün süreyle askıya koyar. Yeni üyelik başvurusu elektronik ortamda kulüp üyelerine duyurulur. Askı süresi içinde kulüp üyeleri aday ile ilgili düşüncelerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Aday hakkında yapılan değerlendirmeler gizli tutulur.
07.03 : Askı süresi sonunda Yönetim Kurulu ilk toplantısında aday hakkında görüşme açıp oylamaya geçer. Üyeliğin kabulü gizli oyla yapılır. Sonuç karar defterine yazılır. Üyelik başvurusunun değerlendirilmesi gizli tutulur. Karar kesin olup itiraz edilemez.
07.04 : Alınan karar yazılı ve elektronik ortamda başvuruda bulunan kişiye bildirilir. Red olunan kişi tekrar müracaat için bir yıl beklemek zorundadır. İki kere red olunan kişi bir daha üyelik müracaatı yapamaz.
07.05 : Başvuruda bulunan kişi, üyeliğinin kabulünden itibaren 15 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirir. Bunu takiben üye, kulüp üye defterine kayıt edilir ve üye kimliği belge ve kulüp forsunu taşımayı yetkili kılan bir belge verilir.
07.06 : Başvuru sonuçlanıncaya kadar aday, kulüp tesislerine devam edemez.
07.07 : Ölen üyenin eşi bir yıl içinde başvurması halinde Yönetim Kurulu’nun incelemesi sonunda ayrıca giriş ödentisine gerek olmadan asıl üyeliğe alınır.
07.08 : Genel Kurula mazeretsiz olarak üst üste 2 kez katılmayan Asıl üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal veya Konuk Üye statüsüne geçirilebilirler.
ÜYELERİN TESİSLERDEN YARARLANMALARI
Madde 08 : Üyelerin tesislerden yararlanma koşulları iç tüzük ve özel yönetmelikler ile düzenlenir. Üyeler, üye eşleri, çocukları ve konukları Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde tesislerden yararlanabilirler.

Madde 09 : Üyelik, üyelikten ayrılma isteği veya ölüm halinde sona erer. Üye ayrılma isteğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Ancak üyenin ayrılma isteği halinde mali sorumluluğu dönem sonuna kadar devam eder.Üye bu hesap dönemi için yükümlü bulunduğu aidat ve yararlanma paylarını ödemek zorundadır.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 10 : Üyelikten çıkarılma aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur. Karar kesin ve değişmezdir.
10.01 : Derneklere üyelik hakkını kaybetmek, yasalara, tüzük hükümlerine ve yönetmeliklere aykırı davranmak.
10.02 : Yıllık aidatlarını, Genel Kurul Toplantı gününe kadar veya o yılın Mart ayı sonuna kadar, yararlanma ve katılma paylarını bildirimden itibaren 60 gün içinde ödememek.
Yeni madde 11 : Üyelikten çıkarılanlar ve tesislere sokulmamasına karar verilen kişiler üye beraberinde misafir olarak dahi bu yerlere giremezler.
ÜYELERİN HAKLARI
Madde 12 : Üyeler olağan ve olağanüstü genel kurullara katılmak, dernek kurullarına seçilmek ve seçmek, derneğin bütün olanaklarından yararlanmak hakkına sahiptir.
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 13 : Üyelerin yükümlülükleri şunlardır.
13.01 :Tüzük ve yönetmeliklere uygun davranmak.
13.02 :Kulüp sorumlularınca alınmış kararlara uygun davranmak 
13.03 :Kulübün manevi şahsiyetine saygı göstermek ve her ne surette olursa olsun rencide olmasına müsaade etmemek.
13.04 :Kulüp araç, gereç ve tesislerinin kullanımında azami dikkat sarf etmek.
13.05 :Kulüp tesisleri dahilinde genel huzur, sükunetin sağlanması ve üyelik haklarının korunmasını temine çalışmak.
13.06 : Her türlü mali yükümlülükleri zamanında yerine getirmek.
13.07 : Her halükarda amatör ve sportif ruh ve davranışlardan ayrılmamak.

Bölüm 3: ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Madde 14 : Derneğin organları aşağıda tarif edilmiştir.
14.01 : Genel Kurul
14.02 : Yönetim Kurulu
14.03 : Denetim Kurulu

Madde 15 : Genel kurul iki yılda bir Mart ayı içinde toplanır. Üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla çalışmalarını yürütür. Genel Kurulun toplantıya çağrılması aşağıdaki şekilde olur.
15.01 : Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyeler listesi hazırlanarak ödenti borçlarının en geç Genel Kurul gününe kadar ödenmesi çağrısı üyelere yollanır. Üyelik aidatını ve geçmiş borçlarını ödemeyenler Genel Kurul’a katılamazlar, çoğunluk tayininde dikkate alınmazlar.
ÇAĞRI USULÜ
15.02 : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
15.03 : İkinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır, ancak katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları asil üyeleri toplamının iki katından aşağı olamaz. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.
15.04 : Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle ötelendiği takdirde, ötelenme nedenleri de belirtilerek toplantının yeri, tarihi ve saati ilk ilanın yapıldığı mahalli gazetede yayınlanarak ve elektronik posta ile duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ötelenemez. Ötelenen toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılır.

Madde 16 : Genel Kurul toplantıları aşağıdaki ilkeler dahilinde yapılır.
16.01 : Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurul’unca hazırlanan “Genel Kurul Üyeleri Listesi” ni imzalayarak toplantıya girerler. İmzalanan bu listeye göre Genel Kurul’a katılan üye sayısı ile çoğunluk sayısı ve karar sayısı tespit edilerek Yönetim Kurulu Başkanı ve sekreter tarafından tutanak haline getirilir.
16.02 : Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantıyı yönetmek için Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve iki sekreter seçilir.
16.03 : Genel Kurul, gündemindeki maddelere uygun olarak yapılır, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı talebi üzerine görüşülmesi istenen ek konuların gündeme alınması zorunludur. 
16.04 : Her üyenin bir oy hakkı vardır ve kendisi tarafından kullanılır.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 17 : Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda aşağıda belirtilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
17.01 : Üyelerin beşte birinin aynı konu için yapacakları yazılı başvuru.
17.02 : Yönetim Kurulu’nun genel konularla ilgili olarak üçte iki çoğunlukla alacağı toplantı kararı.
17.03 : Denetleme Kurulu’nun kulüp hesap ve işlemleriyle ilgili olarak üçte iki çoğunlukla alacağı karar.
17.04 : Olağanüstü Genel Kurul sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşüp karar verir.
GENEL KURUL’ UN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18 : En yetkili karar organı olan Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır.
18.01 : Kulübün amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.
18.02 : Dönem çalışma programı ile yıllık bütçe, gelir gider cetvellerini görüşüp onaylamak.
18.03 : Dernek organlarını seçmek 
18.04 : Geçen çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço, gelir-gider cetvellerini Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini aklamak.
18.05 : Ana tüzük değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp onaylamak.
18.06 : Taşınmaz mal alınmasına veya satılmasına karar vermek.
18.07 : Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmasına veya ayrılmasına karar vermek.
18.08 : Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek.
18.09 : Yasalarda ve ana tüzükte Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek 
18.10: Derneğin feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek.

Madde 19 : Derneğin yetkili yönetim organı olan yönetim kurulunun seçilmesi ve çalışma şekilleri:
19.01 : Asıl üyelikte altı ayını doldurmuş yedi asil ve beş yedek üyeden genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. 
19.02 : Yedek üyeler boşalan asil üyelerin yerlerini alırlar. Toplam üye sayısının beşin altına düşmesi halinde Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.
19.03 : Yönetim Kurulu seçiminden itibaren iki yıl süreyle görev yapar.
19.04 : Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u takiben bir hafta içinde toplanarak başkan, komodor, viskomodor, genel sekreter ve bir sayman seçer.
19.05 : Yönetim Kurulu her ay en az bir kere veya gerektiği zaman toplanır.
19.06 : Toplantı yeter sayısı dört olup kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir.

Madde 20 : Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıdadır.
20.01 : Yasalar, Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararları uyarınca derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek. Bu konuda gerekli yönetim programını hazırlamak.
20.02 : Derneği temsil etmek, bu hususta üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek.
20.03 : Çalışma dönemi programı, bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgesini hazırlamak, bunları en iyi şekilde uygulamak.
20.04 : Geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve bu raporları genel kurul öncesi tüm üyelere neşretmek.
20.05 : Genel Kurul toplantı tarih, saat, yer ve gündemini tespit etmek.
20.06 : Yönetim programını uygulamak üzere gerekli komiteleri kurmak, hazırlanan raporları değerlendirmek,kararlar almak ve uygulamaya koymak.
20.07 : Dernek Ana Tüzüğü ile ilgili değişiklik önerilerini hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.
20.08 : Genel Kurul kararları ile ilgili gerekli duyuruları yapmak.
20.09 : Geçen çalışma dönemi yönetiminden görevi ve bilanço gereği mal varlığını teslim almak.
20.10 : Üyelik işlemlerini yapmak.
20.11 : Dernek yönetimi ile ilgili gerekli yönetmelikleri hazırlamak.
20.12 : Derneği borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve resmi belgeler, Yönetim Kurulu Başkanı veya Sayman ve bir diğer üye tarafından imzalanır.Yönetim Kurulu, üyelerinden birine veya birkaçına derneği münferiden temsil yetkisi verebilir.
20.13 : Yönetim Kurulu kararlarını ve toplantı tutanaklarını üyelere neşretmek.
20.14 : Disiplin ve haysiyete ilişkin konuları ele almak, üyelerden gelen şikayetlerin değerlendirmesini yapmak.
20.14.01 : Şikayetler, olay tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi takdirde zaman aşımı nedeni ile şikayet nedeni ortadan kalkmış sayılır.
20.14.02 : Yönetim Kurulu, kurul halinde veya raportör üye marifetiyle çalışır. Şikayet edilen üyenin yazılı veya sözlü savunması alınmadan karar verilemez. Üye kendisine bildirilen günde hazır bulunmaz veya yazılı olarak savunmasını verilen süre içinde kurula ulaştırmazsa mevcut bilgiler ve delillere göre karar verilir. Kurul şahit dinlemek ve gerekli incelemeleri yapmak yetkisine sahiptir.
20.15 : Gerekli disiplin cezalarını vermek. 
Yönetim Kurulu, intikal eden olayın niteliği, tarafların durumu, derneğin çalışması, ahengi ve itibarına yaptığı etkiyi göz önüne alarak karar verir. Karar tutanak halinde karar defterine işlenir. Sürekli Uzaklaştırma dışındaki cezalar kesindir. Hakkında Sürekli Uzaklaştırma kararı verilen üye itirazını kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapar. İtiraz ilk Genel Kurul gündemine alınarak görüşülür, gizli oyla oylanarak karara bağlanır.
Yönetim Kurulu tarafından verilecek cezalar aşağıdadır.
20.15.01 : UYARI
En hafif ceza olup üyenin söz ve eylemini tekrarlanmaması için dikkatinin çekilmesidir.
20.15.02 : KINAMA 
Üyenin söz ve eyleminin tasvip edilmediğinin ve kınandığının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası dernek ilan tahtasına asılır ve üye siciline işlenir.
20.15.03 : GEÇİCİ OLARAK DERNEKTEN UZAKLAŞTIRMA 
Üyenin bir aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere dernek tesislerinden ve faaliyetlerinden yararlanmasından alıkonulmasıdır. Karar dernek ilan tahtasına asılır ve üye siciline işlenir.
20.15.04 : SÜREKLİ OLARAK DERNEKTEN UZAKLAŞTIRMA 
Üyenin kaydının silinmesidir. Karar dernek ilan tahtasına asılır ve üyenin kaydı defterden silinir.

Madde 21 : Denetim Kurulu en az iki yıldır üye olan üç asil, üç yedek üye olarak, 2 yıl için Genel Kurulca seçilir. Seçimi izleyen bir hafta içinde kendi aralarından bir başkan seçer. Görev ve yetkileri aşağıdadır.
21.01 : Denetim kurulu en az üç ayda bir toplanır. Dernek işlemlerinden bilgi edinmek ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak için defter ve belgeleri inceler.
21.02 : Yönetim Kurulu’nun kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyup uymadığını izler.
21.03 : Hesapların düzgünlüğünü ve bütçenin yapılan programa uymasını denetler.
21.04 : Eksik ve usulsüz bulduğu işlemler, tüzüğe aykırı durumlarda yönetim kurulunu yazılı olarak uyarır.
21.05 : Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul öncesi, üyelere dağıtacak biçimde hazırlar ve neşreder
21.06 : Görev ve yetki alanı içinde gerekli görmesi halinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmasını yönetim kurulundan ister.
21.07 : Denetleme Kurulu belirli konularda üyelerden birine veya harici ilgili yasal statüye sahip danışmanlara inceleme ve araştırma görevi verebilir.
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 22 : Yönetim, Denetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya, özürlü dahi olsa bir çalışma dönemi içindeki toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kuruldan ayrılmış sayılırlar.

Madde 23 : Derneğin şubesi yoktur.

Bölüm 4: MALİ HÜKÜMLER

Madde 24 : Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak ile Genel Kurul’da onayladığı süre arasındaki harcamalarda yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 25 : Derneğin gelirleri aşağıda belirtilmiştir.
25.01 : Giriş ödentisi- Bir defaya mahsus olmak üzere asıl üyeliğe kabul edilen üyelerden alınır.
25.02 : Yıllık aidat- Asıl üyeler için her çalışma dönemi için ödenmesi zorunlu miktardır. 
25.03 : Yararlanma payı- Üyeler ve misafirleri tarafından dernek tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde beher çalışma dönemi için ödemekle yükümlü oldukları miktardır.
25.04 : Katılma payı- Dernek tesislerinin inşası, iyileştirilmesi, satın alınması gibi proje giderlerinin karşılanması için çalışma dönemi bütçesine konan miktar olup üyelerden tahsil edilir.
25.05 : Dernek taşınır ve taşınmaz mallarıyla haklarının işletilmesi veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.
25.06 : Her türlü yarış, organizasyon, yayın, satış, piyango, toplantı, fuar, gösteri, seyahat, konser vs. düzenlemelerden elde edilen gelirler.
25.07 : Bağışlar ve yardım toplama kanunu hükümleri uyarınca toplanan miktarlar.
25.08 : Ortaklık ve iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
25.09 : Dernek mal ve varlıklarından elde edilecek gelirler.
25.10 : Diğer gelirler
25.11 : Üye giriş ödentisi, aidat, katılım ve yararlanma payları genel kurulca her çalışma dönemi tespit edilir. Bu ödenti, katılma ve yararlanma paylarının tahsil şekli ve programı Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve uygulanır. Gecikmelerde cari banka faiz hadleri uygulanır.
25.12 : Dernek gelirleri alındı makbuzu karşılığında olur. Giderler ise resmi harcama belgeleri ile, temin edilmediği takdirde, harcama belgesi düzenlenerek yapılır. 
25.13 : Her türlü alındı harcama belgeleriyle fatura ve makbuzların saklama süresi beş yıldır.
25.14 : Derneğin gelirlerinden Yönetim Kurulunca tespit edilecek günlük harcama miktarı dışındaki parası bankalarda muhafaza edilir.
DEFTERLER
Madde 26 : Dernek aşağıda gösterilen Noter onaylı defterleri tutar.
26.01 : Üye Kayıt Defteri – Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, ödenti tutarları ve ödemeleri ile üyelikten ayrılış tarihleri bu deftere yazılır.
26.02 : Yönetim Kurulu Karar Defteri – Yönetim kurul kararları tarih ve sıra numaraları ile bu deftere yazılır, yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
26.03 : Gelen-Giden Evrak Defteri – Derneğe gelen ve giden yazılar içeriği ile birlikte tarih ve numara sırası ile yazılır.
26.04 : Gelir ve Gider kayıt Defteri – Derneğin her türlü gelir ve gideri belge, tarih ve sayısı ile bu deftere işlenir.
26.05 : Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri – Çalışma dönemine ilişkin bütçe gelir gider çizelgeleri ve bilanço bu deftere işlenir.
26.06 : Demirbaş Kayıt Defteri – Dernek demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere kayıt edilir.

Bölüm 5: DİĞER HÜKÜMLER

Madde 27 : Dernek ana tüzüğü genel kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri üyelere toplantı tarihinden en az on gün önce gönderilmedikçe genel kurulda görüşme yapılamaz.

Madde 28 : Derneğin dağıtılması ile ilgili öneri üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunacağı Olağanüstü Genel Kurul’da görüşülür. Karar katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla alınır. İlk toplantıda üçte iki üye sayısının bulunmaması halinde ikinci toplantıda üçte iki çoğunluğu aranmaz.

Madde 29 : Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal varlığının tasfiyesi esasları fesih kararı alan olağanüstü genel kurulca tespit edilir. Genel Kurulca devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Madde 30 : Dernek Ana Tüzüğü’nde eksiklik bulunması halinde Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 31 : Gerek bu tüzükte yer alan konularda gerekse ihtiyaç doğacak konularda yönetim kurulu tarafından iç yönetmelikler hazırlanır ve Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Yönetmelikler Ana Tüzüğün ayrılmaz parçasıdır. 

Madde 32 : Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MIYC Derneği, Muğla Valiliğinin 06.03.1992 tarih izni ile, aşağıdaki Üyeler tarafından kurulmuştur.
Adı Soyadı Uyruğu Mesleği Adresi
Cem Andırsın T.C. Turizm Sinan Mevkii No: 50 Armutalan Marmaris
Bruno Meier İsviçre Turizm Yat Limanı No: 68 Marmaris
Michael Randall İngiliz Turizm Barbaros Mah. No: 263 Marmaris
Levent Seral T.C. Turizm Merkez mah. Korukent Armutalan Marmaris
Nail Şenkal T.C. Turizm Marmaris Kent No: 17 Armutalan Marmaris
Burhanettin Tekdağ T.C. Tüccar Ihlamur yolu 45/5 Teşvikiye, İstanbul
Doğan Tugay T.C. Turizm İsmet Paşa sok. No: 12 Kaptan Ap. D-4 Marmaris
DERNEĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Madde 33 : Bir sonraki Genel Kurula kadar Ana Tüzük hükümlerini mevcut Yönetim Kurulu yürütür : 
Adı Soyadı Görevi
Yalçın Çetin Başkan
Cem Tekdağ Komodor 
Nusret Dönmez Üye
Burçin Önal Sekreter
Güven Yağman Sayman
Cem Boz Üye
Tahir Nezihi Özdemir Üye

Madde 34 : Bu Ana Tüzük 34 maddeden ibarettir.