Üyelik

Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

ÜYELİK TÜRLERİ
Derneğin beş türlü üyesi vardır.
1.  KURUCU ÜYE : Tüzüğün son sayfasında yazılı 7 kişidir.

2. ASIL ÜYE: Kulübün kuruluş amaç ve çalışma biçimine inanmış ve bu tüzüğün ilgili maddeleri gereğince kulübe kayıt ve tescil yaptırmış olanlardır.

3. ONURSAL ÜYE : Kulüp amacına ve yatçılığa önemli hizmet ve katkıları olanlardan, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul olan kişilerdir. Seçme ve seçilme hakları yoktur, aidat öderler. Yönetim Kurulu kararı ile aidattan muaf tutulabilirler. Üye sicilinden ayrı bir sicile kayıt olurlar. 

4. KONUK ÜYE : Kulüp amaç ve çalışma konularında belirli katkıları olabilecek kişiler bir yılı aşmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu kararıyla konuk üyeliğe seçilirler. Seçme ve seçilme hakları yoktur, aidat ödemezler.

5. SPORCU ÜYE : Kulübün ihtiyacı ve imkanları oranında ve yalnızca spor yaptığı sürece kulüp tesis ve malzemelerinden yararlanmak kaydı ile, ilgili Bölge Müdürlüğünde kayıtlı bulunan lisanslı sporcu, Komodorun teklifi üzerine veya re’sen Yönetim Kurulu kararı ile sporcu üye kabul edilebilir. Sporcu üyeler giriş ödentisi ve aidat ödemezler, kulüp organlarına seçilemezler, seçimlerde oy kullanamazlar. Onsekiz yaşından küçük sporcu üyelerin veli veya vasilerinden yazılı izin getirmeleri şarttır. Sporcu üyelerden asıl üye olmaları halinde giriş ödentisi alınmaz.

ÜYELİK İŞLEMLERİ
Üyelik koşullarına uygun kişilerin derneğe kabulü aşağıdaki kurallar çerçevesinde olur.
1. Aday üyelik formu iki asıl üyeden referans alınarak doldurulup imzalanır ve Yönetim Kuruluna sunulur. Referans veren üyeler aday ile ilgili 2 paregrafı aşmayan tanıtım yazısı yazarlar.
2. Yönetim Kurulu adayın fotoğraflı talebini müracaat tarihinden itibaren 10 gün içinde kulüp merkezinde ve elektronik ortamda 15 gün süreyle askıya koyar. Yeni üyelik başvurusu elektronik ortamda kulüp üyelerine duyurulur. Askı süresi içinde kulüp üyeleri aday ile ilgili düşüncelerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Aday hakkında yapılan değerlendirmeler gizli tutulur.
3. Askı süresi sonunda Yönetim Kurulu ilk toplantısında aday hakkında görüşme açıp oylamaya geçer. Üyeliğin kabulü gizli oyla yapılır. Sonuç karar defterine yazılır. Üyelik başvurusunun değerlendirilmesi gizli tutulur. Karar kesin olup itiraz edilemez.
4. Alınan karar yazılı ve elektronik ortamda başvuruda bulunan kişiye bildirilir. Red olunan kişi tekrar müracaat için bir yıl beklemek zorundadır. İki kere red olunan kişi bir daha üyelik müracaatı yapamaz.
5 .Başvuruda bulunan kişi, üyeliğinin kabulünden itibaren 15 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirir. Bunu takiben üye, kulüp üye defterine kayıt edilir ve üye kimliği belge ve kulüp forsunu taşımayı yetkili kılan bir belge verilir.
6.  Başvuru sonuçlanıncaya kadar aday, kulüp tesislerine devam edemez.
7.  Ölen üyenin eşi bir yıl içinde başvurması halinde Yönetim Kurulu’nun incelemesi sonunda ayrıca giriş ödentisine gerek olmadan asıl üyeliğe alınır.
8. Genel Kurula mazeretsiz olarak üst üste 2 kez katılmayan Asıl üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal veya Konuk Üye statüsüne geçirilebilirler.

ÜYELERİN TESİSLERDEN YARARLANMALARI
Üyelerin tesislerden yararlanma koşulları iç tüzük ve özel yönetmelikler ile düzenlenir. Üyeler, üye eşleri, çocukları ve konukları Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde tesislerden yararlanabilirler.

ÜYELİKTEN AYRILMA
Üyelik, üyelikten ayrılma isteği veya ölüm halinde sona erer. Üye ayrılma isteğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Ancak üyenin ayrılma isteği halinde mali sorumluluğu dönem sonuna kadar devam eder.Üye bu hesap dönemi için yükümlü bulunduğu aidat ve yararlanma paylarını ödemek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Üyelikten çıkarılma aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur. Karar kesin ve değişmezdir.
1. Derneklere üyelik hakkını kaybetmek, yasalara, tüzük hükümlerine ve yönetmeliklere aykırı davranmak.
2. Yıllık aidatlarını, Genel Kurul Toplantı gününe kadar veya o yılın Mart ayı sonuna kadar, yararlanma ve katılma paylarını bildirimden itibaren 60 gün içinde ödememek.
3. Üyelikten çıkarılanlar ve tesislere sokulmamasına karar verilen kişiler üye beraberinde misafir olarak dahi bu yerlere giremezler.

ÜYELERİN HAKLARI
Üyeler olağan ve olağanüstü genel kurullara katılmak, dernek kurullarına seçilmek ve seçmek, derneğin bütün olanaklarından yararlanmak hakkına sahiptir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Tüzük ve yönetmeliklere uygun davranmak.
2. Kulüp sorumlularınca alınmış kararlara uygun davranmak 
3. Kulübün manevi şahsiyetine saygı göstermek ve her ne surette olursa olsun rencide olmasına müsaade etmemek.
4. Kulüp araç, gereç ve tesislerinin kullanımında azami dikkat sarf etmek.
5. Kulüp tesisleri dahilinde genel huzur, sükunetin sağlanması ve üyelik haklarının korunmasını temine çalışmak.
6. Her türlü mali yükümlülükleri zamanında yerine getirmek.
7. Her halükarda amatör ve sportif ruh ve davranışlardan ayrılmamak.

Paylaş